ماشین بافندگی حقوی تک جرسی (سیستم چند تغذیه ای) مدل:PROTEX 101