قطعات دستگاه چله پیچی (وارپینگ)

کاتالوگ قطعات دستگاه چله پیچی (وارپینگ)

قطعات دستگاه های ژاکارد

کاتالوگ قطعات دستگاه های ژاکارد

قطعات دستگاه های کمپانی بوکوک

کاتالوگ قطعات مشترک دستگاه ها