دستگاه های بافندگی حلقوی تولید باند

دستگاه بافندگی حلقوی تک (سیستم چند تغذیه ای) مدل:PROTEX 200 J