دستگاه های بافندگی حلقوی تولید باند

دستگاه بافندگی حلقوی تک (سیستم چند تغذیه ای) مدل:PROTEX 200 J

دستگاه های بافندگی حلقوی تولید باند

دستگاه حلقوی تک (سیستم تک تغذیه ای) مدل:PROTEX 1

دستگاه های سوزنی تولید باند

دستگاه سوزنی تولید باند کشی مدل: MEDICAL600-1000