دستگاه پنبه توپی پزشکی

ویژگی ها :

شمارش خروجی از شمارش دستی برای کاهش کار انبوه جلوگیری می کند.