دستگاه فشرده سازی و بسته بندی گاز

برای فشرده سازی گاز و بسته بندی در کیسه مناسب است.

به طور کلی 50-200 pcs/bag .