دستگاه رول کن و برش گاز

برای برش و پیچیدن رول پارچه گاز در اندازه های درخواستی.

این دستگاه برای گازهای رول شده با عرض یکنواخت 95 تا 193 سانتی متر برای برش و رول کردن کامل مناسب هستند.