دستگاه تا کن گاز روبانی (نواری)

دستگاه تا کن و رول کن گاز روبانی (نواری)

این دستگاه برای استفاده با عرض 30 سانتی‌متر و تا 3 لایه یا عرض 27.5 سانتی‌متر گاز 4 لایه مناسب می باشد.

برای پارچه های 50 میلی متری و تا 3 لایه مناسب است.