دستگاه تولید گاز پارافینی

دستگاه اتوماتیک ساخت و بسته بندی گاز پانسمان پارافینی، پانسمان گاز وازلینی، پانسمان گاز پارافینی برای ساخت و بسته بندی پد پانسمان گاز پارافین / گاز وازلین به طور خودکار.