دستگاه برش رول پنبه جاذب

این دستگاه برای ساخت پنبه جاذب مناسب است.

این دستگاه مخصوص تولید رول پنبه جاذب است، رول پنبه جامبو را برای برش، پیچیدن و خروجی خودکار می پذیرد، این دستگاه طول رول پنبه را شمارش میکند .

طول برش قابل تنظیم است.