دستگاه بافندگی حلقوی تک جرسی (سیستم چند تغذیه ای) با هسته داخلی مدل:PROTEX F