دستگاه بافندگی حلقوی تاب دار الکترونیکی (تک کله) مدل:TC-300-HP-E-FV